دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
br ENGLISH
معرفي و تاريخچه كتابخانه

تاريخچه

كتابخانه دانشكده دندانپزشكي ساري متعاقب تاسيس دانشكده در سال 1388 با مديريت معاونت پژوهشي در محوطه دانشكده واقع در خيابان خزر ساري جنب مجتمع درماني باغبان

(طوبي) تشكيل شد. ساختمان كتابخانه عبارت بود از يك سالن در طبقه همكف زير مسجد كلينيك طوبي، به مساحت يك صدو سي متر مربع كه با ديوارهاي شيشه اي به بخش هاي
مخزن، بخش مراجعات و امانت دهي، سالن مطالعه و بخش اينترنت تقسيم شده بود. با احداث ساختمان دانشكده در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) كتابخانه در سال 1394
به محل جديد منتقل شد.

محل فعلي كتابخانه در فضايي به مساحت 300 متر مربع در طبقه سوم ساختمان دانشكده واقع شده و شامل بخشهاي مجزاي مخزن، سالن مطالعه، سالن اينترنت، بخش امانت و خدمات

مراجعين، اتاق خدمات فني و اتاق مدير كتابخانه مي باشد.

 

اهداف و وظايف

كتابخانه دانشكده دندانپزشكي بعنوان يك كتابخانه دانشكده اي با هدف پشتيباني از اهداف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشكده از طريق تامين نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و

ساير كاربران.  بكارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني و تكنولوژي هاي پيشرفته اطلاعاتي در جهت استفاده بهينه از نيروي انساني، منابع و امكانات به منظور اشاعه سريعتر
اطلاعات، افزايش دسترسي به منابع و عرضه فعالانه خدمات و گردآوري مجموعه اي غني از منابع اطلاعاتي علمي - تخصصي و مرجع در زمينه هاي فعاليت دانشكده و ارتقاي سطح كمي
و كيفي آن در جهت پاسخ گويي هرچه بيشتر به نياز مراجعان شكل گرفت.

 

وظايف

- گردآوري و سازماندهي مجموعه اي از كتب، نشريات ادواري، مواد ديداري و شنيداري و منابع مبتني بر كامپيوتر، پاياننامه ها و ساير منابع مورد نياز برنامه آموزشي، طرح هاي تحقيقاتي

و پايان نامه هاي دانشجويان.

- تهيه راهنما و بروشور به منظور آگاه كردن اساتيد و دانشجويان از منابع و خدمات كتابخانه.

- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش استفاده از كتابخانه.

- سازماندهي موثر مجموعه به منظور افزايش ميزان دسترسي به آن.

- فراهم آورن امكانات و تسهيلات فيزيكي كافي و مناسب براي استفاده از منابع در داخل كتابخانه.

- فراهم آوردن امكانات امانت مواد به مراجعان، تهيه فتوكپي.

- فراهم آوردن خدمات مرجع و امانت بين كتابخانه اي.

- كامپيوتري كردن خدمات كتابخانه و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي.

- استفاده از نشريات الكترونيكي از طريق آبونمان و اشتراك اينگونه نشريات.

- بكارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود.

- تدوين خط مشي و آيين نامه هاي لازم در ارتباط با خدمات و فعاليت كتابخانه و تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.

مجموعه كتابخانه:

نوع مدرك

نسخه

عنوان

كتاب فارسي

2394

348

كتاب لاتين

485

209

پاياننامه

95

95

eBook

110

60

eMagazine

45

45

مجله آبونه

 

 

 

ساختمان و تجهيزات:

مساحت كتابخانه: 300 متر مربع مي باشد.

بخشهاي كتابخانه:

            بخش مراجعات و امانت،

            بخش مخزن،

            بخش اينترنت؛ داراي 16 سيستم جهت استفاده دانشجويان و اعضاي هيات علمي جهت انجام جستجوي اينترنتي

            سالن مطالعه براردان و خواهران؛ داراي 54 ميز مطالعه انفرادي و صندلي

            دفتر مدير كتابخانه،

            دفتر خدمات فني كتابخانه،

 

فعاليتهاي بخشهاي مختلف كتابخانه:

 

 تهيه و سفارش: كار اين بخش تهيه و ارسال فهرست هاي گوناگون كتاب و نشريات به گروههاي آموزشي دانشكده، دريافت تقاضا از گروهها،

بخشهاي مخزن و امانت، گزينش و انتخاب منابع وسفارش و تهيه آن ؛ ثبت و تسويه حساب و پي گيري نواقص پس از وصول سفارشات، انجام
 
مراحل لازم براي قبول اهدا، وقف، مبادله و فعاليتهاي مربوط به تامين منابع كتابخانه را انجام مي دهد.

سازماندهي و آماده سازي: در اين بخش كتابهاي رسيده بر اساس سيستم رده بندي موضوعي NLM كه رده بندي ويژه منابع حوزه پزشكي

مي باشدفهرست نويسي شده و  رده بندي مي شوند تا كتابهاي هم موضوع در كنار هم قرار گيرند وبه آساني قابل بازيابي و دسترسي باشند.
 
و بعد از انجام امور مربوطه و آماده سازي به مجموعه اضافه مي شود.

 برنامه كامپيوتري كتابخانه هاي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران سيستم ثنا ، كتابخانه 2.0 مي باشد و سازماندهي

و آماده سازي و جستجوي منابع با استفاده از اين برنامه به اجرا در مي‌آيد.

امكانات ويژه اين سيستم:

1-      جستجوي يكپارچه بر روي كليه منابع كتابخانه

2-      رزرو و تمديد توسط دانشجويان از هر مكان و هر زمان

3-      مشاهده منابع ديجيتال (كتاب الكترونيك و پايان نامه ) با توجه به مجوز تعيين شده براي اعضا

4-      شبكه اجتماعي از دانشجويان و اساتيد و كارمندان و...

تالار مطالعه و ميز امانت:  اين كه بخش اعظم كتابخانه را به خود اختصاص داده است و 56 ميز مطالعه انفرادي جهت مطالعه دانشجويان و

مراجعان اختصاص داده شده است. با بهره گيري از سيستم تهويه مطبوع و نور دهي مناسب و گنجايش بيش از شصت ميز مطالعه انفرادي تلاش
 
شده محيطي مناسب و فرحبخش جهت مطالعه مراجعين كتابخانه ايجاد نمايد.

 
 روش امانت دهي مدرك:

كتابخانه با سيستم قفسه باز اداره مي شود بدين صورت كه مراجعين مجاز به ورود به مخزن كتابخانه بوده و مي توانند كتاب مورد نظر را شخصا"

انتخاب و جهت امانت به مسئول ميز امانت تحويل دهند.

مراجعين پس از دريافت كتاب جهت امانت به ميز امانت كتابخانه مراجعه و چنانچه شرايط امانت دهي از قبيل عضويت، مرجع نبودن مدرك، عدم

بدهي عضو و در ليست انتظار نبودن مدرك، كارتهاي امانت از كتاب خارج و مدرك در سيستم مكانيزه كتابخانه به نام عضو ثبت امانت مي گردد.
 
فرم عضويت كتابخانه و مقررات كتابخانه جهت اطلاع در بخش مقررات پرتال كتابخانه قابل دسترسي مي باشد.

 

بخش اطلاع رساني:
 
اين بخش در امر پژوهش، مقاله يابي و ..... ، راهنماي مراجعين است.

   
1-سالن مطالعه برادران