دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
br ENGLISH
معرفي و تاريخچه كتابخانه

تاريخچه

كتابخانه دانشكده دندانپزشكي ساري متعاقب تاسيس دانشكده در سال 1388 با مديريت معاونت پژوهشي در محوطه دانشكده واقع در خيابان خزر ساري جنب مجتمع درماني باغبان

(طوبي) تشكيل شد. ساختمان كتابخانه عبارت بود از يك سالن در طبقه همكف زير مسجد كلينيك طوبي، به مساحت يك صدو سي متر مربع كه با ديوارهاي شيشه اي به بخش هاي
مخزن، بخش مراجعات و امانت دهي، سالن مطالعه و بخش اينترنت تقسيم شده بود. با احداث ساختمان دانشكده در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) كتابخانه در سال 1394
به محل جديد منتقل شد.

محل فعلي كتابخانه در فضايي به مساحت 300 متر مربع در طبقه سوم ساختمان دانشكده واقع شده و شامل بخشهاي مجزاي مخزن، سالن مطالعه، سالن اينترنت، بخش امانت و خدمات

مراجعين، اتاق خدمات فني و اتاق مدير كتابخانه مي باشد.

 

اهداف و وظايف

كتابخانه دانشكده دندانپزشكي بعنوان يك كتابخانه دانشكده اي با هدف پشتيباني از اهداف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشكده از طريق تامين نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و

ساير كاربران.  بكارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني و تكنولوژي هاي پيشرفته اطلاعاتي در جهت استفاده بهينه از نيروي انساني، منابع و امكانات به منظور اشاعه سريعتر
اطلاعات، افزايش دسترسي به منابع و عرضه فعالانه خدمات و گردآوري مجموعه اي غني از منابع اطلاعاتي علمي - تخصصي و مرجع در زمينه هاي فعاليت دانشكده و ارتقاي سطح كمي
و كيفي آن در جهت پاسخ گويي هرچه بيشتر به نياز مراجعان شكل گرفت.

 

وظايف

- گردآوري و سازماندهي مجموعه اي از كتب، نشريات ادواري، مواد ديداري و شنيداري و منابع مبتني بر كامپيوتر، پاياننامه ها و ساير منابع مورد نياز برنامه آموزشي، طرح هاي تحقيقاتي

و پايان نامه هاي دانشجويان.

- تهيه راهنما و بروشور به منظور آگاه كردن اساتيد و دانشجويان از منابع و خدمات كتابخانه.

- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش استفاده از كتابخانه.

- سازماندهي موثر مجموعه به منظور افزايش ميزان دسترسي به آن.

- فراهم آورن امكانات و تسهيلات فيزيكي كافي و مناسب براي استفاده از منابع در داخل كتابخانه.

- فراهم آوردن امكانات امانت مواد به مراجعان، تهيه فتوكپي.

- فراهم آوردن خدمات مرجع و امانت بين كتابخانه اي.

- كامپيوتري كردن خدمات كتابخانه و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي.

- استفاده از نشريات الكترونيكي از طريق آبونمان و اشتراك اينگونه نشريات.

- بكارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود.

- تدوين خط مشي و آيين نامه هاي لازم در ارتباط با خدمات و فعاليت كتابخانه و تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.

مجموعه كتابخانه:

نوع مدرك

نسخه

عنوان

كتاب فارسي

2394

348

كتاب لاتين

485

209