دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
روسا و معاونین پیشین

 

 

تاریخچه ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آغاز

پایان

 دکتر پرویز چگین 

 مسوول راه اندازی 

88/8/6

89/9/13

 دکتر مهدی غلامرضایی ساروی 

 سرپرست دانشکده 

89/9/13

90/1/16

 دکتر مهدی غلامرضایی ساروی 

 رئیس دانشکده

90/1/16

92/3/27

 دکتر خلیل برزگر 

سرپرست دانشکده

92/3/27

92/8/18 

 دکتر علی زمانیان

 رئیس دانشکده

 92/8/18

98/03/04
 دکتر عباس مسگرانی
سرپرست دانشکده
98/03/05
تاکنون


تاریخچه معاونت آموزشی 

نام و نام خانوادگی

آغاز

پایان

دکتر شهرزاد روستا

89/10/6 

91/5/1

 دکتر علی زمانیان

91/5/1

92/8/18

 دکتر مازیار خاتمی 92/8/18 
دکتر آتنا شیوا
97/08/30
 دکتر عباس مسگرانی
97/09/01
98/07/02
 دکتر فرهاد ثبوتی
98/07/02
تاکنون


 


تاریخچه معاونت اداری  و مالی

نام و نام خانوادگی

آغاز

پایان

 دکتر خلیل برزگر

89/12/9 

92/8/18 

دکتر عباس مسگرانی

94/01/20

97/08/30

دکتر محمد ابراهیمی ساروی
 97/09/06تاکنون

 

 

 

تاریخچه معاونت پژوهشی 

نام و نام خانوادگی

آغاز

پایان

 دکتر فرهاد ثبوتی

92/8/18 

97/08/30

دکتر آتنا شیوا
97/09/01
99/03/26
 دکتر اعظم نحوی
 99/03/26تاکنون

 

 

1399/04/03
Powered by DorsaPortal