دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
تشخيص
گروه تشخيص
رديف  تصوير  نام و نام خانوادگي
 پست الكترونيك
 1  
 دكتر طاهره ملانيا جلودار
 T_molania@yahoo.com
2  
  دكتر مائده صالحي ساروكلايي
( مدير گروه تشخيص )
Salehimaede1165@gmail.com
 
 3  

دكترآناهيتا قرباني 


Anahita1802@yahoo.com
 
4
 
دكتر شقايق زاهد پاشا
shaqa.zahed@yahoo.com
 
1397/09/24
Powered by DorsaPortal