دانشكده دندانپزشکی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
كاركنان واحد مالي
م
ردیف
مشخصات
 تصور پرسنلی
تلفن تماس 
 1 
خانم عفت نوری
 
عنوان پستی : عامل مالی
 
  01133543859
 2
 خانم زهرا بابایی
 
عنوان پستی: امین اموال 
 

 01133543859
3
 خانم سکینه سلطانی 
 
عنوان پستی : مسئول درآمد
 

 01133543859
1399/04/14
Powered by DorsaPortal